black_widow

47 tekstów – auto­rem jest black_wi­dow.

Ze­ro to­leran­cji, ze­ro... Nig­dzie i w niczym, wszys­cy oce­niają in­nych jedną miarą, swoją... Według swoich cho­rych za­sad... A to co in­ne to od ra­zu złe, złe i złe. Ludzie daj­cie na luz! Każdy jest in­ny i ma swo­je włas­ne gra­nice... PAT­RZ NA SER­CE CZŁOWIEKA, A NIE NA JE­GO JAZDY! 

myśl

Życie mar­nu­je się tyl­ko wte­dy kiedy nic się nie robi 

myśl
zebrała 1 fiszkę

"Li­fe in a hid­den place
Is a pri­son sur­roun­ded by my plans
Can’t un­der­stand why I clo­se my eyes and hi­de my face
I'm was­ting my li­fe whi­le it's in my hands
I act li­ke I'm too weak
With my own li­fe I play hide-and-seek" 

myśl

Znów siedzę w do­mu, sa­ma...
Stoję przy ok­nie i pat­rzę na to jak in­ni żyją
Kiedy tak nic nie ro­bię...
W tym sa­mym cza­sie ktoś dob­rze się ba­wi... pi­je... ćpa... piep­rzy się... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Gdy­bym wie­rzyła w miłość kochałabym cię 

myśl

Nie boję się zaan­gażować, boję się bra­ku zaan­gażowa­nia z czy­jejś strony 

myśl
zebrała 2 fiszki

Through the years we mel­ted in­to so­mething no-one understands... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie będzie przy­jacielem ko­biety ten kto może być jej kochankiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Kiedy coś jest nie tak ale ten ktoś jeszcze nas nie opuścił wy­biela­my wszys­tkie je­go złe czy­ny pop­rzez miłe wspom­nienia. Do­piero kiedy nas zos­ta­wi uz­na­jemy go za po­myłkę... bo w końcu przes­ta­jemy go wy­bielać, za to co nam zrobił. 

myśl

Mo­je pop­rzed­nie życie mu­siało być za­jebis­te, sko­ro to jest tak beznadziejne 

myśl
zebrała 1 fiszkę
black_widow

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność